xatkötülüklerden korunma duası

  • “Hasbunallâhu ve nımel vekîl” “Allah bize kâfidir, o ne güzel vekîldir!”
  • “Allâhumme raabenâ âtına fid dünyâ haseneten ve fil ahirati haseneten ve kınâ azâben nâr”

“Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru,” mealindeki duâ idi. (Bakara Sûresi, 201.)

  • “Allâhummeğfir lî hatîetî ve cehlî ve isrâfî fî emrî ve mâ ente ealemu bihi minî.

Allâhummeğfir lî hezlî ve ciddî ve hataî ve abdî ve kullu zalike ındi”

 “Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah’ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!” (Buhâri, Deavât, 60; Müslim, 70.)

  • “Lâ ilâhe illellâhu vahdehü lâ şerîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ kulli şeyin kadîrun”

derse o kimse için on köle azâd etmiş sevabı verilir, yüz hasene yazılır, yüz günâhı silinir, o gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiç bir kimse ecir bakımından onu geçemez, ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesna.”(Buhâri, Ezan, 155; Tecrîd-I Sarîh Tere. 2/910-915.)

  • “Allâhumme inni daîfun fekavvi fi ridâke deafi ve huz ileyyel hayra binâsıyeti vecalil islâme müntehâ rizâye Allâhumme innî daîfun fekavvini ve inni zelîlun feeızzeni ve innî fekîrun ferzukni” 

    “Ey Rabbim! Ben zayıfım, rızân yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nâsiyemden tutup hayra sevk et. İslâm’ı rızâmın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelilim beni aziz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır.” (Râmüzü’l-ehâdis.)

  •  “Allâhumme inni eûzu bike minel aczi vel keseli vel cubni vel harami vel kasveti vel ğafleti vez zilleti vel kılleti vel meskeneti ve eûzu bike minel fakri vel kufri vel fusûki veş şikâkı ven nifâkı ves sumati ver riyâi ve eûzu bike mines sumemi vel bükmi vel cunûni velcuzzâmi vel berası ve seyyiil eskâmi” 

“Ey Rabbim! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsızlıktan, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yaptığını insanların duyması ve medh etmeleri için yapmaktan, riyadan, sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraşlıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.”(Benzeri hadisler Buhârî, Deavât, 39, vd.)

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- duasında: “Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl. (Camiu’s-Sağîr.)

  • Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike”

 “Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sabit kıl.” (Tirmizî, Deavât, 85.)

Google Aramalar:

Ezgiler

Ezgiler

Slow ilahiler

Slow ilahiler

Müziksiz ilahiler

Müziksiz İlahiler

ilahi izle

ilahi izle

Peygamber ilahisi

Peygamber ilahileri

Menzil ilahileri

Menzil ilahileri

Hadisler

Dualar

Vaazlar

Mekke ilahileri

ilahi mekke

Yeni ilahiler

Karışık ilahiler

Kesintisiz ilahiler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Lütfen sonucu yazın:

ilahiler-ilahi dinle; 2014 ilahiler  ilahi dinle  ilahi dünyası